Általános Szerződési Feltételek

1. Vállalkozás adatai:

Név: POLYMOBIL Kft.
Székhely és levelezési cím: 7700 Mohács, Ipari park 0139/25
Nyilvántartó hatóság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszáma: 02-09-060547
Adószáma: 10578179-2-02
email: info@polyshop.hu
telefon: +36-69-301-018

2. Szerződéskötés, fizetés, szállítás:

A termékkel kapcsolatos fontos tudnivalókat, valamint az eladási árakat a Vásárló a termék információs oldalán ismerheti meg még a megrendelése leadása előtt. A megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba teszem” gombra kattintva tudja kiválasztani. A webshop jobb felső sarkában található meg az Ön kosara, melyben az X gombra kattintva tud termékeket törölni. A megrendelést a pénztárban tudja megkezdeni, mely során a webshop Önt lépésről lépésre végig vezeti a megrendelés lépésein. A megrendelés során meg kell adnia a számlázási és szállítási adatait. A megrendelést a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva tudja leadni. A megrendelés során Ön regisztrált vásárlóként, ill. regisztráció nélkül is vásárolhat. Amennyiben regisztrál, úgy a megfelelő felhasználónévvel és jelszóval bejelentkezve későbbi vásárlása során adatait ismételten nem kell megadnia. A regisztráció során megadott adatait a regisztráció törlése iránti kérelméig megőrizzük, és bizalmasan kezeljük. A webshopon való regisztrációval ill. a vásárlás leadásával Ön elismeri, hogy a jelen, valamint az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat megismerte és elfogadta, valamint hozzájárul ahhoz, hogy adatait a webáruház az ott írtak szerint kezelje.

A leadott megrendelésről Önt automatikusan generált email útján értesítjük. A megrendelés leadása még nem eredményezi a Vállalkozás és az Ön közötti szerződés létrejöttét, a visszaigazoló email kizárólag arról tájékoztatja Önt, hogy a megrendelése a webáruházba megérkezett. Az Ön feladata a visszaigazoló email tartalmának, így különösen a megvásárolni kívánt áruk, a szállítási és számlázási adatok leellenőrzése. A szerződés akkor tekinthető megkötöttnek, ha a beérkezett megrendelést a Vállalkozás feldolgozta, és annak elfogadásáról külön emailben tájékoztatta.

Fizetési feltételek: A webshopon feltüntetett árak az ÁFA összegét tartalmazzák. Az Árak magyar forintban értendőek. A termékek vételára nem tartalmazza az esetleges csomagküldés/kiszállítás költségeit. Ez utóbbiakról a webáruház külön tájékoztatja a Vásárlót a megrendelés folyamata során. Amennyiben banki átutalással kíván fizetni, úgy előlegszámlát állítunk ki, és az átutalt összeg jóváírását követően teljesítjük a megrendelést. Amennyiben utánvétellel kíván fizetni, úgy a termék árát annak átvételekor, kézpénzben tudja kifizetni.

A szállítási feltételeket a webshop „Szállítás” menüpontja tartalmazza.

Adattovábbítási nyilatkozat (SimplePay):

Tudomásul veszem, hogy a  POLYMOBIL Kft. 7700 Mohács, Ipari park 0139/25 adatkezelő által a https://elektromob.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:
Szállítási adatok:
– vásárló vezeték és keresztneve
– vásárló földrajzi elhelyezkedése (ország, megye, irányítószám, város, utca, házszám)
– vásárló telefonszáma
– vásárló email címe

Számlázási adatok:

– vásárló vezeték és keresztneve
– vásárló földrajzi elhelyezkedése (ország, megye, irányítószám, város, utca, házszám)
– vásárló telefonszáma
– vásárló email címe

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

3. Szerződések tárolása:

A megrendelés feldolgozását követően a létrejött szerződésről email útján tájékoztatást küldünk az Ön részére. Kérjük, hogy a szerződés létrejöttének visszaigazolásáról megküldött email üzenetet saját számítógépére is mentse le. A webáruház használatával kötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A szerződéseket a webáruház nem iktatja, és azok utólag nem hozzáférhetők.

4. Adatok javítása:

A megrendelés elküldése előtt a vásárlónak bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák (pl. „félrekattintások”) javítására a megrendelési felületen. A megrendelés során áttekintő oldal szolgál a megrendelni kívánt áruk, választott fizetési mód, és szállítási adatok ellenőrzésére.

5. A szerződéskötés lehetséges nyelvei:

A szerződés megkötése magyar nyelven lehetséges. Úgyszintén a szerződéssel kapcsolatos további ügyintézésre, eljárásra kizárólag magyar nyelven kerülhet sor.

6. Magatartási Kódexre vonatkozó tájékoztatás

A Vállalkozás nem vetette alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.

7. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. melléklete alapján az alábbiak szerint tájékoztatjuk kellékszavatossági, termékszavatossági, és jótállási jogairól:

6.1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Vállalkozás hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a Vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a

Vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

6.2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

6.3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

Amennyiben külön jogszabály kifejezetten kimondja, Ön jótállási joggal is élhet. Ilyen jogszabály például az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet. Jótállás Önt a Vállalkozás, Gyártó, stb. vállalása alapján is megilletheti, a vállalásban írt feltételekkel.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. A jótállás a jogosultnak jogszabályból eredő jogait nem érinti. Aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerinti esetekben a jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

7. Elállási jog, felmondási jog

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti elállás/felmondás jogáról az alábbiak szerint tájékoztatjuk.

Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. A fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

Az elállási/felmondási határidő termék adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a Vállalkozás 1. pontban meghatározott elérhetőségeire. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez

kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

Termék adásvételére irányuló szerződés esetében, a visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: POLYMOBIL Kft. (7700 Mohács, Ipari park 0139/25)

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: ______________ [Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése]

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: ____________

A fogyasztó(k) neve: ____________

A fogyasztó(k) címe: ____________

A fogyasztó(k) aláírása: ____________ [kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén]

Kelt: ____________

8. Panaszkezelés, Vitarendezés

8.1. Panaszkezelés

Amennyiben társaságunkkal, avagy a nyújtott szolgáltatással kapcsolatban bármilyen panasza van, úgy azokat az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken tudjuk fogadni.

Kérjük a tisztelt Ügyfeleket, hogy panaszukat a gördülékenyebb ügyintézés érdekében lehetőség szerint email útján szíveskedjenek megküldeni.

8.2. Békéltető Testületek

Tájékoztatjuk arról, hogy fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében a fogyasztó a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testülethez fordulhat. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Az egyes békéltető testületek elérhetőségeit itt találja: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A Vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Baranya Megyei Békéltető Testület

7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu

Telefon: +36 72 507 154

Fax: +36-72/507-152

8.3. Online Vitarendezés

Az online vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban alternatív vitarendezésként lehetősége van az EU által létrehozott Online Vitarendezés honlap használatára is. Az online vitarendezési platform felhasználható az online adásvételi és szolgáltatási szerződésekből eredő fogyasztói jogviták rendezéséhez. Az Online Vitarendezésről bővebben itt tájékozódhat:

https://ec.europa.eu/consumers/odr