ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

1. Az adatkezelő személye:

Név: POLYMOBIL Kft.
Cím: 7700 Mohács, Ipari Park 0139/25
Telefon: 06 69 301 018
Email: info@polymobil.hu

2. Milyen célból kezeljük a személyes adatait:

Személyes adatait a honlapon leadott megrendelések teljesítése, számlázás, és a számviteli valamint adójogi jogszabályokban előírt feladatok betartása érdekében kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja az Ön által adott hozzájárulás, melyet a honlapon történő vásárláskor, avagy a regisztráció megtételekor ad meg a részünkre.

Amennyiben a külön kifejezett hozzájárulást adott hozzá, úgy személyes adatait marketing tevekénység végzése (így különösen hírlevelek küldése) érdekében is felhasználjuk. Amennyiben hírlevélre iratkozott fel, arról bármikor, indoklás nélkül leiratkozhat, az 1. pontban írt levelezési avagy email címeken, azonban javasoljuk a hírlevélben szereplő leiratkozási link használatát.

Az adatkezelés jogalapja az Ön által adott hozzájárulás, melyet a honlapon történő vásárláskor avagy a regisztráció megtételekor ad meg a részünkre. Marketing levelek esetében az adatkezelés jogalapja pedig az Ön kifejezett, egyértelmű, előzetes nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a hírlevél szolgáltatást igénybe veszi.

Társaságunk automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz.

3. Kezelt személyes adatok:

kapcsolattartói adatok: email cím, név, telefonszám, mobil telefonszám
számlázási adatok: név (cégnév), cím, adószám (cég esetén)
szállítási adatok: név, cím
regisztrációs adatok: email cím, jelszó

4. Az adatfeldolgozók:

Az adatfeldolgozó olyan személy/szervezet, aki/amely az adatkezelő nevében személyes adatokat dolgoz fel. A személyes adatok az alábbi adatfeldolgozó(k) részére kerülnek továbbításra:

– személyes adatok tekintetében a honlap üzemeltetője részére: Hohmann Dénes, ev.
– a számlázási adatok tekintetében társaságunk könyvelője részére: ÉBERKER Bt. (7759 Lánycsók, Jókai tér 3.)
– a szállítási adatok továbbá a telefonszám a kiszállítást végző társaság részére: MPL.

5. Mennyi ideig őrizzük meg a személyes adatait:

A regisztrált vásárlók személyes adatait a regisztráció törléséig őrizzük meg.

A hírlevelekre feliratkozott vásárlók adatait a hozzájárulás visszavonásáig őrizzük meg.

A vásárlás során megadott adatait – figyelemmel a számviteli törvényben is előírt 8 éves iratmegőrzési kötelezettségre – a vásárlás évének utolsó napjától számított 8 éves időtartamban őrizzük meg.

6. Adattovábbítás külföldre:

Személyes adatait külföldre, azaz az Európai Unión kívüli országokba ill. nemzetközi szervezetek részére nem továbbítjuk.

7. Az érintettek jogai:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, illetőleg jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, feltéve, hogy a GDPR (Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelete) 17. és 18. cikkében írt feltételek fennállnak.

Amennyiben az adatkezelés jogalapja az érintett által adott hozzájárulás, úgy e hozzájárulás bármely időpontban visszavonható. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett jogosult arra, hogy – a GDPR-ban írt kivételekkel – ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa (adathordozhatósághoz való jog), feltéve, hogy a GDPR 20. cikkében írt feltételek fennállnak.

Az Infotv. (2011. évi CXII. törvény) 14. § alapján az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő és az annak megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában az e törvényben meghatározott feltételek szerint

a) az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (a továbbiakban: előzetes tájékozódáshoz való jog),

b) kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa (a továbbiakban: hozzáféréshez való jog),

c) kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (a továbbiakban: helyesbítéshez való jog),

d) kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza (a továbbiakban: az adatkezelés korlátozásához való jog),

e) kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő törölje (a továbbiakban: törléshez való jog).

Az Infotv. 22. § alapján jogainak érvényesítése érdekében az érintett

a) a Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti az adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából, ha az adatkezelő a 14. §-ban meghatározott jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, valamint

b) a Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat.

Az Infotv. 23. § alapján az érintett az adatkezelő, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Az érintettek jogaira vonatkozó részletes szabályokat az általános adatvédelmi rendelet (Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelete, azaz a GDPR) és az Infotv. (2011. évi CXII. törvény) tartalmazza, a fenti tájékoztatás ezen szabályokkal együtt teljes.

8. Panasz benyújtása:

Az érintettnek joga van panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz. Az adatvédelmi hatóság elérhetőségeit itt találja:

Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400

https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html

9. COOKIE NYILATKOZAT

HATÁLYOS: 2019. December 1.
1. MIK AZOK A COOKIE-K (SÜTIK), ÉS HOGYAN TUDOD MÓDOSÍTANI A BEÁLLÍTÁSOKAT?
A „cookie”-k (továbbiakban: „cookie” vagy „süti”) olyan kis szöveges fájlok, amelyeket egy weboldal felhasználhat arra, hogy még hatékonyabbá tegye a felhasználói élményt.

Néhány “süti” csak átmeneti és eltűnik a böngésző bezárásával, míg léteznek tartós változatok is, melyek huzamosabb ideig számítógépén maradnak. A jogszabályok szerint a sütiket abban az esetben tárolhatjuk a látogató eszközén, ha erre feltétlenül szükség van a weboldalunk működése érdekében.

Minden egyéb típusú süti használatához a látogató engedélyére van szükségünk. Jelen weboldal különféle sütiket használ. A weboldalon megjelenő néhány sütit harmadik fél szolgáltatóink helyezik el.

A böngészők lehetőséget adnak a süti-beállítások megváltoztatására. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ez megváltoztatható annak érdekében, hogy a beállítást követően megakadályozza az automatikus elfogadást.

Ha többet szeretnél megtudni a böngésző beállításainak módosításáról, nézd át a böngésző utasításait vagy súgóját. A legnépszerűbb böngészők süti-beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhatsz:

Google Chrome
Firefox
Microsoft Internet Explorer 11
Microsoft Internet Explorer 10
Microsoft Edge
Safari

2. HOL TÖRTÉNIK MEG TÁJÉKOZTATÁS ÉS A HOZZÁJÁRULÁS A SÜTI KEZELÉSSEL KAPCSOLATBAN?

Amikor a honlapunkat első alkalommal látogatod meg, akkor egy pop-up (felugró) ablak jelenik meg a képernyő tetején, és meg tudod határozni azt, hogy mely sütikhez adod a hozzájárulásod.

Ezen tájékoztató ablak tartalmaz egy linket ehhez az Adatvédelmi Nyilatkozathoz is is.

3. SÜTIK TÍPUSAI
3.1. Elengedhetetlenül szükséges sütik

Az elengedhetetlen sütik weboldalunk használhatóságát segítik azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés.

A weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni.

PHPSESSID A felhasználói munkamenet állapotát megőrzi az oldalkérések között. böngésző bezárásáig
CookieConsent Eltárolja a felhasználó sütikezelési nyilatkozatát az adott domain-en. 1 év
__cfduid A Cloudflare tartalomkiszolgáló azonosítja az internetes forgalmat. 1 év
JSESSIONID Egyedi, anonim azonosítót rendel minden oldalmegnyitáshoz az oldal használhatóságának javítása érdekében böngésző bezárásáig
wp_woocommerce_session_ Megőrzi a kosár tartalmát az oldalak közötti navigálás során böngésző bezárásáig
woocommerce_items_in_cart Megőrzi a kosár tartalmát az oldalak közötti navigálás során böngésző bezárásáig
wc_cart_hash_ Egyedi azonosítót társít minden vásárlóhoz, hogy a rendszer össze tudja kapcsolni a rendeléseket a vásárlóval 1 nap

3.2. Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, amelyek megváltoztatják a weboldal bizonyos magatartását, illetve kinézetét, erre példa lehet az általad előnyben részesített nyelv vagy a régió, amelyben tartózkodsz.

3.3. Statisztikai célú sütik

Az adatok névtelen formában való gyűjtésén és jelentésén keresztül a statisztikai sütik segítenek a weboldal tulajdonosának abban, hogy megértse, hogyan lépnek interakcióba a látogatók a weboldallal.

_ga Egyedi azonosítót rögzít, segítségével anonim statisztikai adatokat készít a weboldal használatával kacsolatban. 2 év
_gid Egyedi azonosítót rögzít, segítségével anonim statisztikai adatokat készít a weboldal használatával kacsolatban. 2 év
_gat A Google Analytics használja a lekérések gyakoriságának szabályzásához. böngésző bezárásáig
collect A Google Analytics számára gyűjt adatot a felhasználó eszközéről és böngészési szokásairól, különböző eszközökön és marketingcsatornákon át. böngésző bezárásáig
3.4. Marketing célú sütik

A személyre szabott sütiket a látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követésére használjuk. A cél az, hogy minél relevánsabb hirdetéseket tegyünk közzé az egyéni felhasználók számára, preferenciájuknak megfelelő tartalmat jelenítsünk meg, valamint aktivitásra buzdítsuk őket.

ads/ga-audiences A Google Adwords használja, olyan felhasználók célzásához, akiknek a böngészési szokásaik alapján magasabb vásárlási hajladósága feltételezhető. böngésző bezárásáig
pref Egyedi azonosítót rögzít, melyből a Google statisztikát készít a felhasználó által YouTube-on megtekintett videókról. 8 hónap
fr A Facebook használja, olyan felhasználók célzásához, akiknek a böngészési szokásaik alapján magasabb vásárlási hajladósága feltételezhető. 3 hónap
tr A Facebook használja, olyan felhasználók célzásához, akiknek a böngészési szokásaik alapján magasabb vásárlási hajladósága feltételezhető. böngésző bezárásáig
4. A SÜTIK BEÁLLÍTÁSAINAK ELLENŐRZÉSE ÉS LETILTÁSA
A modern böngészők engedélyezik a “süti beállítások” módosítását. A böngészők egy része alapértelmezettként automatikusan elfogadja a “sütiket”, de ez a beállítás is megváltoztatható annak érdekében, hogy a jövőre nézve megakadályozza a látogató az automatikus elfogadást.

Átállítás esetén a böngésző a továbbiakban minden alkalommal felajánlja a “sütik beállításának” választási lehetőségét.

Az Adatkezelő a “sütik” engedélyezése esetén sem jegyez meg semmilyen azonosítót vagy jelszót. A látogató a “sütik” elfogadása esetén is teljes biztonságban használhatja a szolgáltatásokat.

Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy mivel a “sütik” célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak támogatása, valamint megkönnyítése, a “sütik” letiltása esetén nem tudjuk garantálni, hogy a látogató képes lesz a weboldal valamennyi funkciójának teljes körű használatára.

A weboldal ez esetben a tervezettől eltérően működhet a böngészőben.